نرخى زێر 29 – 11 – 2022

▪️ ئۆنسەی زێر 1754 دۆلار

🔹 زێڕی عەیار 21 به 370 هەزار دینار
🔹 زێڕی عەیار 18 به 316 هەزار دینار

🔹 زێڕی عەیار 22 به 388 هەزار دینار
🔹 زێڕی عەیار 24 به 423 هەزار دینار

By ubnt