نرخی دۆلار

نرخی دۆلار

بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەھای دراوە جیھانییەکان لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: 100دۆلاری ئەمەریکی بەرامبەر بە 147900 دیناری عێراقی 100یۆرۆ بەرامبەر بە 168000 دیناری عێراقی        100 پاوەندی بەریتانی بەرامبەر بە 001200 دیناری عێراقی 100لیرەی تورکی بەرامبەر بە 11000 دیناری عێراقی 100ھەزار تومەنی ئێرانی بەرامبەر بە 5400 دیناری عێراقی 1 دیناری ئوردنی بەرامبەر بە 2014 دیناری عێراقی نرخی زێڕ لە بازاڕەکaانی ھەرێمی کوردستان: مسقاڵێك زێڕی عەیار (24) بە 437000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (21) بە 385000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (18) بە 327000 دیناری عێراقی
Read More
بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەھای دراوە جیھانییەکان لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: 100دۆلاری ئەمەریکی بەرامبەر بە 148350 دیناری عێراقی 100یۆرۆ بەرامبەر بە 168000 دیناری عێراقی        100 پاوەندی بەریتانی بەرامبەر بە 200200 دیناری عێراقی 100لیرەی تورکی بەرامبەر بە 11000 دیناری عێراقی 100ھەزار تومەنی ئێرانی بەرامبەر بە 5400 دیناری عێراقی 1 دیناری ئوردنی بەرامبەر بە 2015 دیناری عێراقی نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: مسقاڵێك زێڕی عەیار (24) بە 43200 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (21) بە 380000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (18) بە 324000 دیناری عێراقی
Read More
بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەھای دراوە جیھانییەکان لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: 100دۆلاری ئەمەریکی بەرامبەر بە 148250 دیناری عێراقی 100یۆرۆ بەرامبەر بە 169000 دیناری عێراقی        100 پاوەندی بەریتانی بەرامبەر بە 200200 دیناری عێراقی 100لیرەی تورکی بەرامبەر بە 11000 دیناری عێراقی 100ھەزار تومەنی ئێرانی بەرامبەر بە 5500 دیناری عێراقی 1 دیناری ئوردنی بەرامبەر بە 2015 دیناری عێراقی نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: مسقاڵێك زێڕی عەیار (24) بە 433000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (21) بە 380000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (18) بە 325000 دیناری عێراقی
Read More
بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەھای دراوە جیھانییەکان لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: 100دۆلاری ئەمەریکی بەرامبەر بە 148150 دیناری عێراقی 100یۆرۆ بەرامبەر بە 168000 دیناری عێراقی        100 ­پاوەندی بەریتانی بەرامبەر بە 200000 دیناری عێراقی 100لیرەی تورکی بەرامبەر بە 10800 دیناری عێراقی 100ھەزار تومەنی ئێرانی بەرامبەر بە 5300 دیناری عێراقی 1 دیناری ئوردنی بەرامبەر بە 2015 دیناری عێراقی نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: مسقاڵێك زێڕی عەیار (24) بە 432000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (21) بە 380000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (18) بە 325000 دیناری عێراقی
Read More
بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەھای دراوە جیھانییەکان لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: 100دۆلاری ئەمەریکی بەرامبەر بە 148200 دیناری عێراقی 100یۆرۆ بەرامبەر بە 168000 دیناری عێراقی        100 ­پاوەندی بەریتانی بەرامبەر بە 200000 دیناری عێراقی 100لیرەی تورکی بەرامبەر بە 10800 دیناری عێراقی 100ھەزار تومەنی ئێرانی بەرامبەر بە 5500 دیناری عێراقی 1 دیناری ئوردنی بەرامبەر بە 2015 دیناری عێراقی نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: مسقاڵێك زێڕی عەیار (24) بە 426000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (21) بە 375000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (18) بە 320000 دیناری عێراقی
Read More
بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەھای دراوە جیھانییەکان لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: 100دۆلاری ئەمەریکی بەرامبەر بە 147900 دیناری عێراقی 100یۆرۆ بەرامبەر بە 167000 دیناری عێراقی        100 ­پاوەندی بەریتانی بەرامبەر بە 199000 دیناری عێراقی 100لیرەی تورکی بەرامبەر بە 11200 دیناری عێراقی 100ھەزار تومەنی ئێرانی بەرامبەر بە 5200 دیناری عێراقی 1 دیناری ئوردنی بەرامبەر بە 2015 دیناری عێراقی نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: مسقاڵێك زێڕی عەیار (24) بە 430000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (21) بە 380000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (18) بە 323000 دیناری عێراقی
Read More
بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەھای دراوە جیھانییەکان لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: 100دۆلاری ئەمەریکی بەرامبەر بە 147800 دیناری عێراقی 100یۆرۆ بەرامبەر بە 168000 دیناری عێراقی        100 ­پاوەندی بەریتانی بەرامبەر بە 199000 دیناری عێراقی 100لیرەی تورکی بەرامبەر بە 11000 دیناری عێراقی 100ھەزار تومەنی ئێرانی بەرامبەر بە 5100 دیناری عێراقی 1 دیناری ئوردنی بەرامبەر بە 2014 دیناری عێراقی نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: مسقاڵێك زێڕی عەیار (24) بە 434000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (21) بە 382000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (18) بە 325000 دیناری عێراقی
Read More
بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەھای دراوە جیھانییەکان لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: 100دۆلاری ئەمەریکی بەرامبەر بە 147900 دیناری عێراقی 100یۆرۆ بەرامبەر بە 168000 دیناری عێراقی        100 ­پاوەندی بەریتانی بەرامبەر بە 198500 دیناری عێراقی 100لیرەی تورکی بەرامبەر بە 12300 دیناری عێراقی 100ھەزار تومەنی ئێرانی بەرامبەر بە 5100 دیناری عێراقی 1 دیناری ئوردنی بەرامبەر بە 2041 دیناری عێراقی نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: مسقاڵێك زێڕی عەیار (24) بە 430000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (21) بە 378000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (18) بە 322000 دیناری عێراقی
Read More
بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان

بەھای دراوە جیھانییەکان لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: 100دۆلاری ئەمەریکی بەرامبەر بە 147700 دیناری عێراقی 100یۆرۆ بەرامبەر بە 168000 دیناری عێراقی        100 ­پاوەندی بەریتانی بەرامبەر بە 197000 دیناری عێراقی 100لیرەی تورکی بەرامبەر بە 13500 دیناری عێراقی 100ھەزار تومەنی ئێرانی بەرامبەر بە 5500 دیناری عێراقی 1 دیناری ئوردنی بەرامبەر بە 2011 دیناری عێراقی نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: مسقاڵێك زێڕی عەیار (24) بە 430000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (21) بە 378000 دیناری عێراقی مسقاڵێك زێڕی عەیار (18) بە 322000 دیناری عێراقی
Read More
بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان

بەهای دۆلار و نرخی زێڕ لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان

بەھای دراوە جیھانییەکان لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: 100 دۆلاری ئەمەریکی بەرامبەر بە 147 هەزار و 900 دینار 100 یۆرۆ بەرامبەر بە 167 هەزار و 750 دینار 100 پاوەنی بەریتانی بەرامبەر بە 197 هەزار و 500 دینار 100 لیرەی تورکی بەرامبەر بە 12000 هەزار دینار 100 هەزار تمەنی ئێرانی بەرامبەر بە 4979 دینار یەك دیناری ئوردنی بەرامبەر بە 2011 دینار نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان: یەک مسقاڵ زێڕی عەيار 24 بە 428 هەزار دینار یەک مسقاڵ زێڕی عەيار 22 بە 393 هەزار دینار یەک مسقاڵ زێڕی عەيار 21 بە 377 هەزار دینار یەک مسقاڵ زێڕی عەيار 18 بە 320 هەزار…
Read More